ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

កិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសលើការងារគ្រប់គ្រងថែទាំ និងការធានាលើសម្ភារ និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា នៃគម្រោងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្ន...

អានបន្ត