ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុនឹងបើកឱ្យយានយន្តចាប់ផ្ដើធ្វើចរាចរណ៍ចេញ-ចូលសាកល្បងនៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ #ដោយឥតគិតថ្លៃ...

អានបន្ត