ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

តើផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្តេច? បង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្តីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដោយឆ្លើយសំណួរកម្មវិធី Cambodia Driving...

អានបន្ត