មន្ទីរ​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន​រាជធានីភ្នំពេញ​ បាន​ឱ្យដឹង​កាលពីថ្ងៃទី​១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០​ថា ដើម្បីកាត់​បន្ថយ​ការកកស្ទ...

អានបន្ត