បន្តការងារសៀលថ្ម ១២ មម លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៣ និងស្រោចកៅស៊ូគ្របលើស្នាមប្រេះលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ដោយក្រុមការងារមន្ទីរស...

អានបន្ត