សារាចរណែនាំស្តីពីការបញ្ជាក់លើទម្ងន់ផ្ទុកកុងតេន័រ
MMDMMDMMDMMDMMD

Policy Law & Regulation
   > សារាចរណែនាំស្តីពីការបញ្ជាក់លើទម្ងន់ផ្ទុកកុងតេន័រ

ដើម្បីអនុវត្តការបញ្ជាក់ទម្ងន់ផ្ទុកកុងតេន័រ នៅមុនពេលផ្ទុកចូលក្នុងនាវា សម្រាប់ការនាំចេញស្របតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសុវត្ថិភាពនៃអាយុជីវិតនៅសមុទ្ររបស់អង្គការនាវាចរណ័សមុទ្រអន្តរជាតិដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន សូមណែនាំដល់អ្នកផ្ញើរទំនិញ អ្នកដឹកទំនិញ ឫក្រុមហ៊ុននាវា កំពង់ផែ និងអ្នកផ្តល់សេវា ពាក់ព័ន្ធដទៃៀត អនុវត្តតាមសាចាចរណ៍ណែនាំនេះ.........
Download
<< Back
Partners
Our Visitors

00019700

  • Today5
  • Yesterday25
  • This week42
  • This Month259