កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ស្តីពី ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើប្លន់ចោរសមុទ្រ និងការប្លន់នាវាដោយប្រដាប់អាវុធ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
MMDMMDMMDMMDMMD

ព្រឹត្តិការណ៏
   > កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ស្តីពី ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើប្លន់ចោរសមុទ្រ និងការប្លន់នាវាដោយប្រដាប់អាវុធ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

នាថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាយកដ្ឋា​ននាវាជំនួញសមុទ្រ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់​ខ្ពស់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើរប្លន់ចោរសមុទ្រ និងការប្លន់នាវាដោយប្រដាប់អាវុធ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅខេត្តសៀមរាប។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណង៖- ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍- បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់ចោរសមុទ្រ និងការប្លន់នាវាដោយប្រដាប់អាវុធ- ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រាង និងកិច្ចសហការថ្នាក់តំបន់ស្តីពី ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់ចោរសមុទ្រ និងការប្លន់នាវាដោយប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
<< ថយក្រោយ
ដៃគូរបស់យើង
អ្នកចូលទស្សនា

00020039

  • ថ្ងៃនេះ2
  • ម្សិលមិញ5
  • សប្តាហ៏នេះ66
  • ខែនេះ232