កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារដឹកជញ្ជូនអាស៊ានលើកទី៣០
MMDMMDMMDMMDMMD

Events
   > កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារដឹកជញ្ជូនអាស៊ានលើកទី៣០

នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នាយកដ្ឋាននាវាជំនួញសមុទ្រ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារដឹកជញ្ជូនអាស៊ានលើទី៣០ នៅសណ្ឋាគាសាន់វ៉េ ដែលមានកាអញ្ជើញចួលរូមពីតំណាងប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ និងដៃគូរអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀត នៅក្នុងនោះមានរបៀបវិរៈមួយចំនួនដែលត្រូវពិក្សា។


<< Back
Partners
Our Visitors

00019700

  • Today5
  • Yesterday25
  • This week42
  • This Month259