សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ នូវគម្រោងការដ្ឋានសាង់សង់ច្រកព្រំដែន ស្ទឹងបត់ តភ្ជាប់គម្រោងផ្លូវជាតិលេខ៥

ស្តីអំពីការដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ នូវគម្រោងការដ្ឋានសាង់សង់ច្រកព្រំដែន ស្ទឹងបត់ តភ្ជាប់គម្រោងផ្លូវជាតិលេខ៥ អាចអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ វេលាម៉ោង១៤:០០រសៀល
:::ផុតកំណត់ទទួលពាក្យដេញថ្លៃត្រឹមថ្ងៃទី២២/មករា/២០១៨ ម៉ោង១៤:០០រសៀល
:::ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖ ០២៣ ៧២៣ ១៧៥
សូមអគុណ