សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវ ជាតិលេខ ១ ភ្នំពេញ-អ្នកលឿង ពិធីសម្ពោធ បើក​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់ កំណាត់​ផ្លូវ​ប្រវែង ៤២.៨៨ គ.ម (គំរោង ដំណាក់កាលទី ២) និង ពិធី​បើក​ការដ្ឋាន សាងសង់​កំណាត់ផ្លូវ ប្រវែង ៩.១០ គ.ម (គំរោង ដំណាក់កាលទី ៣) ថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០