សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

បញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយ

  • ព្រះរាជក្រឹត្យ
# ចំណងជើង​អត្ថបទ ទាញយកឯកសារ
 ១ ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទាញយក
  • អនុក្រឹត្យ
# ចំណងជើង​អត្ថបទ ទាញយកឯកសារ
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន  ទាញយក
ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទាញយក
ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទាញយក
ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ទាញយក
ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានផ្លូវដែក ចំណុះក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទាញយក
ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងវិស្វកម្ម ជំនួសនាយកដ្ឋានសំណង់ផ្លូវអាកាស ទាញយក
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីចំណីតាមបណ្តាញផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើង ទាញយក
អនុក្រឹត្យ-១០៩ អនក្រ.ប្រក-១៨មិនា២០១៣- ឧបសម្ព័ន្ធនៃការដាក់ឈ្មោះផ្លូវ ឬលេខផ្លូវនិងការកែប្រែឈ្មោះ ផ្លូវ ឬលេខផ្លូវ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ឈ្មោះផ្លូវ ឫលេខផ្លូវ និងការកែប្រែឈ្មោះផ្លូវ ទាញយក
ស្តីពីការកំណត់ល្បឿនសម្រាប់យានជំនិះ ទាញយក
១០ អនុក្រឹត្យលេខ ៨៥ ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទាញយក
១១ អនុក្រឹត្យ-២៩អនក្រ.ប្រក-១២កុម្ភៈ២០១៦ ឧបសម្ព័ន្ធការកែប្រែឧបសម្ព័ន្ធអនុក្រឹត្យ លេខ១០៩អនក្រ.ប្រកចុះថ្ងៃទី ១៨មីនា២០១៣ ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធី នៃការដាក់ឈ្មោះផ្លូវឬលេខផ្លូវនិងការកែប្រែឈ្មោះផ្លូវ ទាញយក
១២ ការរៀបចំ​ និងប្រពឹ្រត្តទៅរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទាញយក
  • ប្រកាស
# ចំណងជើង​អត្ថបទ ទាញយកឯកសារ
ប្រកាស-៨៦៣ សហវ.ប្រក-១៩ កក្កដា ២០១៥៦ ស្តីពីការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល ទាញយក
ប្រកាស-០៦១ប្រក.សកមបស-២កុម្ភៈ២០១១-ការកែសម្រួលការដាក់តាំងបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ និងការបន្ថែមខ្លឹមសារផ្លាកសញ្ញាក្នុងបទដ្ឋានចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទាញយក
ប្រកាស-១៣៣ប្រក.សក-២១ឧសភា២០០៨-ការវិភាគតំលៃសំណង់សាធារណការ (CONSTRUCTION COST ANALYSIS) ទាញយក
ប្រកាស-១៧៧ប្រក.សក-១១តុលា២០០១-ស្ដីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ស្ពាន ថ្នល់ (ភាគ១ GEOMETRY ទាញយក
ប្រកាស-១៧៧ប្រក.សក-១១តុលា២០០១-ស្ដីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ស្ពាន ថ្នល់ (បទដ្ឋានសិក្សាគំរោងផ្លូវថ្នល់ ភាគ២ PAVEMENT) ទាញយក
ប្រកាស-១៧៧ប្រក.សក-១១តុលា២០០១-ស្ដីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ស្ពាន ថ្នល់ (បទដ្ឋានសិក្សាគំរោងស្ពាន ភាគ៣: DRAINAGE) ទាញយក
ប្រកាស-១៧៧ប្រក.សក-១១តុលា២០០១- ស្ដីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ស្ពាន ថ្នល់ (បទដ្ឋានសិក្សាគំរោងស្ពាន) ទាញយក
ប្រកាស-១៧៧ប្រក.សក-១១តុលា២០០១-បទដ្ឋានសំណង់សាធារណការ ស្ដីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ស្ពាន ថ្នល់ (បទដ្ឋានសំណង់សាធារណការ) ទាញយក
ប្រកាស-៣០៧ប្រក.សករខ៥-២៦មិថុនា២០០៩- ស្ដីពីការដាក់លេខផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត ទាញយក
១០ ប្រកាស-៤០៩ប្រក.សកមបស-១សីហា២០0៩-ការកែសម្រួល និង ការបន្ថែមរផ្លាកសញ្ញា ក្នុងបទដ្ឋានចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទាញយក
១១ ប្រកាស-៦២១ប្រក.សក-៣១ធ្នូ២០១៤- ការកែសម្រួល ទំហំគំនូសសញ្ញាតាមបណ្ដោយទ្រូងផ្លូវ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរូបភាពមួយចំនួន ក្នុងបទដ្ឋានសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទាញយក
១២ ប្រកាស-៤៩៨ប្រក.សក-២៩វិច្ឆិកា២០០៥-ស្តីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បទដ្ឋានសញ្ញាចរាចរណ៍ (ភាគ១) ទាញយក
១៣ ប្រកាស-៤៩៨ប្រក.សក-២៩វិច្ឆិកា២០០៥-ស្តីពីការកំណត់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បទដ្ឋានសញ្ញាចរាចរណ៍ (ភាគ២) ទាញយក
១៤ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ១ ផ្លូវថ្នល់) ទាញយក
១៥ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធលូប្រអប់) ទាញយក
១៦ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធលូមូល) ទាញយក
១៧ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធលូប្រអប់ ១ច្រក) ទាញយក
១៨ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធលូប្រអប់ ២ច្រក) ទាញយក
១៩ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធលូប្រអប់ ៣ច្រក) ទាញយក
២០ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពាន ទី១ RC-FLAT-SLAB) ទាញយក
២១ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពានទី១ RCDG)  ទាញយក
២២ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពានទី១ PSC) ទាញយក
២៣ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពាន២ PSC-I-SHAPE) ទាញយក
២៤ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពាន២ PSC-T-SHAPE) ទាញយក
២៥ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពាន៣ ផ្សេងៗ) ទាញយក
២៦ ប្រកាស-៥១១ប្រក.សកមបស-២៥តុលា២០១២-បទដ្ឋាន គោលការណ៍ណែនាំ បទបញ្ញត្តិ និងបទដ្ឋានគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន – គំនូរបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់ – (ភាគ២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ពាន៣ POST TENSION HOLLOW SLAB) ទាញយក
២៧ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួង ទាញយក
  • ច្បាប់
# ចំណងជើង​អត្ថបទ ទាញយកឯកសារ
ច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ ទាញយក
ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៏ផ្លូវគោក  ទាញយក
  • គោលនយោបាយ
# ចំណងជើង​អត្ថបទ ទាញយកឯកសារ
គោលនយោបាយជាតិស្តីពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទាញយក
  • កិច្ចព្រមព្រៀង និងអនុស្សារណៈ នៃការយោគយល់
# ចំណងជើង​អត្ថបទ ទាញយកឯកសារ
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ទាញយក
ពិធីសារ ស្តីពីការអនុវត្ត កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក។ ទាញយក
អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក។ ទាញយក
អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីប្រភេទ និងចំនូនយានយន្តពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង និងពិធីសារស្តីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក។ ទាញយក
អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការដាក់បញ្ជូលច្រកព្រំដែន នៅព្រែកចាក/លក (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) និងសាសៀរ(សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម) និងតំរាយផ្លូវតាមបណ្តោយតំបន់ សាសៀ-ហាទៀន-គៀនលូង-រ៉ាចំហ្សាយ-កាម៉ាវ-ណាំកាន ទៅក្នុងពិធីសារទី១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីអំពីការសំរបសំរួលនូវការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ ទាញយក

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៥ ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក