សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន

ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បានចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ធ្វើការលុបសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥៩ ចន្លោះគ.ម១២៧ ដល់គ.ម១៣៥ ។