សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន

ថ្ងៃទី២០​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បានចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧៦បេ​ ចន្លោះគ.ម០៩ ដល់គ.ម១០។