សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន

ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បានចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ដោយធ្វើការលុបសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧៦បេ ចន្លោះគ.ម០៦ ដល់គ.ម០៩។