សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ក្រសួងចែកម៉ូតូរឺម៉ក ៦៥គ្រឿង ដើម្បីជួសជួលសំបុកមាន់ ទូទាំងប្រទេស

ក្រសួងចែកម៉ូតូរឺម៉ក ៦៥គ្រឿង ដើម្បីជួសជួលសំបុកមាន់ ទូទាំងប្រទេស (រាជធានីភ្នំពេញ ១២គ្រឿង) នឹងចាប់ផ្តើមចុះជួសជុលនាខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ។

តើម៉ូតូនេះមានបំពាក់សម្ភារៈអ្វីខ្លះ?

សូមអាចសេចក្តីលម្អិក្នុងតំណរខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/mpwt.gov.kh/posts/625395237644820:0