ទំព័រដើម / អំពីក្រសួង / អំពីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ឆ្នាំ ១៩៥៦
ទីកន្លែងកំណើត : ភ្នំពេញ កម្ពុជា
សញ្ជាតិ : ខ្មែរ
ភេទ : ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ : រៀបការរួចហើយមានកូនបីនាក់
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 18 ផ្លូវលេខ 302 បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា


ការអប់រំ

 • បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពា ណិជ្ជកម្មពីសា កលវិទ្យាល័យអាមេ រិក - ឆ្នាំ១៩៧៨
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Whartonរដ្ឋ Pennsylvania - ឆ្នាំ១៩៩៧
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យា Harvard - ឆ្នាំ១៩៩៩

  ប្រវត្តិទាក់ទងនឹងវិជ្ជជីវៈ

  • បានបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុន General Electric រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំនៅក្នុងមុខតំណែងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន
  • ការគ្រប់គ្រងទូទៅនិងហិរញ្ញវត្ថុ (នៅសហរដ្ឋអាមេ រិក បារាំង និងថៃ)
  • សវនករក្រុមហ៊ុន General Electric
  • បង្កើតក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគកម្ពុជា - ១៩៩៩។

  ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកនយោបាយ

  • ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៤ បានធ្វើមាតុនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិ ញក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ដើម្បីជួយរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងបង្កើត ច្បាប់វិនិយោគ
  • ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៤-១៩៩៧ បានបម្រើការជារដ្ឋលេខា ធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គលេខា ធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាចា ប់ពីឆ្នាំ
  • ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៩-២០០៣ បានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យប្រធា នសភាជាតិ
  • ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ បានបម្រើការជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន
  • ចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងអនុប្រធាន CDC ឲ្យប្រធា នសភាជាតិ
  • ចាប់ពី ២០១៣-២០១៦ ត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជា អនុ ប្រធា នក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
  • ចាប់ពីខែមេ សា ឆ្នាំ២០១៦ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

  សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត

  • បានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកថ្ងៃស្អែកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥
  • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ Wharton Asianតាំងពីឆ្នាំ ២០០២
  • ប្រធា នក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ Wharton Asian ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ឆ្នាំ២០១៣
  • ប្រធា នសហព័ន្ធកីឡាហែលទឹកកម្ពុជា

  បញ្ហាប្រឈមក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រី

  • ធ្វើកំណែទម្រង់ និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួង
  • ធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ការដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ និង ទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលើវិស័យនេះ
  • ធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកា រចេញប័ណ្ណបើកបរថ្មីព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរយកប័ណ្ណបើកបរថ្មី
  • ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីយា នយន្ត
  • បង្កើនសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ ចំនួននៃការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត