សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រុមការងារថែទាំប្រចាំ បានចុះអនុវត្តការងារថែទាំ និងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ ៥ ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។