សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ពិធីសម្ពោធ បើកឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ស្ថានីយច្រោះសំអាតទឹកសំណល់ ខេត្ដសៀមរាប ក្រោមកម្ចីឥណទាន ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០