សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗ

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចុះអនុវត្តការងារសម្អាតតាមចញ្ចើមថ្នល់ និងបានធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤ ។