សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗ

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចុះអនុវត្តការងារថែទាំនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤ PK៨៤ ។