សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

អគ្គាធិការដ្ឋាន

អគាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនមានភារៈកិច្ចដូចតទៅៈ

  • អនុវត្តន៏ការត្រួតពិនិត្យជាអចិត្រ័យទៅគ្រប់នាយកដ្ឋាន ការចែកចាយ និងសហគ្រាសរដ្ឋនៅ ក្រោមក្រសួង
  • រាយការណ៏ទៅរដ្ឋមន្ត្រីពីសកម្មភាពនៃការិយាល័យដែលបានពិនិត្យ និង​ភ្នាក់ងារ​ក្នុង​ក្រសួង និង​ផ្តល់​យោបល់​ពី​មធ្យោបាយ​ធើ្វ​ឲ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវមុខនាទីនៃការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ ទាំងនោះ
  • អនុវត្តន៏បេសកម្មដែលរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់អោយ