សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

អនុគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យយានយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារអនុគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យយានយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ បានចុះកាត់ទ្រុងយានយាន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស នៅលើផ្លូវជាតិ ៥ ត្រង់ PK ៣៦៥ ។