សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះការងារថែទាំផ្លូវ លុបសំបុកមាន់ ដោយក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់៣ នៅលើផ្លូវខេត្ត លេខ ២៦៨អា ត្រង់ PK ៦+៧០០០ និង ធ្វើការដាំបង្គោលសុវត្ថិភាព ព្រមទាំង កាប់ព្រៃសងខាងផ្លូវ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់PK ៣៣២ ដល់PK ៣៤៧ និង ដាំបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ ត្រង់PK ៤០២ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ។