សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

បេសកកម្ម និងតួនាទី

ក្រសួងសាធារណការនិង​ដឹកជញ្ជូនត្រូវបានចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​​​​​​​ដោយរាជ​រដ្ឋាភិបា ល​ដើម្បី​ដឹក​នាំ និងរៀបចំកិច្ចការសាធារណៈ និងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅ​ក្នុងព្រះរាជា ណាចក្រ​កម្ពុជា ។ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនមានភារៈកិច្ច និងតួនាទីដូចខាងក្រោមៈ

  • រៀបចំការអនុវត្តន៏នយោបាយជាតិទាក់ទិនទៅនឹងសំណង់សាធារណៈ ដោយបង្កើតនូវគោលការណ៏ច្បាប់ហើយសហការជាមួយអង្គការផេ្សង ៗដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ប្រទេស
  • កសាង ថែរក្សា និងរៀបចំគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ដូចជាផ្លូវ ស្ពាន កំពង់ផែ ផ្លូវដែក ផ្លូវទឹក និងសំណង់អាគារ
  • បង្កើតច្បាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៏ផ្លូវ កំពង់ផែ ផ្លូវដែក និងផ្លូវទឹក
  • ចូលរួម និងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើតច្បាប់ បទបញ្ញាតិ ស្តង់ដាផ្សេងៗ ស្តង់ដាផ្សេងៗពីគ្នាដែល ទាក់ទងនិងការសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន
  • ទទួលស្គាល់សំណង់ផេ្សងទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ឲ
  • សហប្រតិបត្តិការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាន នៃអាកាសចរសំណង់ស៊ីវិល ដែលទាក់ទង ទៅនឹងការងារសំណង់អាកាសចរទាំងអស់