សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

សមិទ្ធិផល

  សន្ទានុក្រមសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំគម្រូ បទប្បញ្ញតិ និងគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ 
  បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់គម្រោងប្រើប្រាស់កំលាំងពលកម្មរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋរបស់លើការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់  
  ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២-គំរោងពង្រឹងគុណភាពសំណង់-ឯកសារបទបញ្ញត្តិសំរាប់គំរោងដែលប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋ 
  គោលការណ៍ណែនាំគម្រូសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ដែលប្រើប្រាស់កំលាំងពលកម្មរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ  
  តារាង និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យគម្រូលើការងារសាងសង់ផ្លូវថ្នល់  
  ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២-គំរោងពង្រឹងគុណភាពសំណង់-ឯកសារគោលការណ៍ណែនាំសំរាប់គំរោងដែលប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋ 
  Overview on Transport Infrastructure Sectors in Cambodia 2015 
  2nd Seminar for Connectivity Enhancement of Inland Waterway Transport and logistics between Cambodia and Vietname 7th May 2015…. 
ការអភិវឌ្ឍន៏ដោយនិរន្តរភាពនូវយុទ្ធសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងការដឹកជញ្ជូន (ភាសាខ្មែរ)  


Developing Sustainable Urban Land Use and Transport Strategeies (Egnlish Version)  

គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពី កំពង់ផែ និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកំពង់ផែ – ២០១៣  
Overview on Transport Infrastructure Sectors in Cambodia 2012
របាយការណ៏វឌ្ឍនភាពការងារថែទាំ និងសាងសង់ ផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន ឆ្នាំ ២០១២
TRAFFIC SURVEY MANUAL AND USER GUIDE
Baseline Traffic and Road User Survey Report on NR & PR
  Benefit Monitoring & Evaluation Report 2012
RDM Operational Manual
2010 Overview on Transport Infrastructure Sectors in Kingdom of Cambodia
ប្រព័ន្ធ​លេខ​ផ្លូវ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
2008 Overview on Transport Infrastructure Sectors in Kingdom of Cambodia
2009 Overview on Transport Infrastructure Sectors in Kingdom of Cambodia
របាយការណ៍​ស្តីពី​សមិទ្ធិផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៤ ២០០៧
របាយការណ៏បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១០-២០១១