សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ច្បាប់វិសោធនកម្មស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក មាត្រា៨  មាត្រា៤០  មាត្រា៤១  មាត្រា៤៧  មាត្រា៤៨  មាត្រា៧៥  មាត្រា៧៧  មាត្រា៨២  និងមាត្រា៩០  នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។  ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF : https://goo.gl/2NTWEF  , ទាញយកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាស់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ជាទម្រង់ PDF : https://goo.gl/FD5psG