សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា ២០១៦ នេះ គឺជាឱសានវាទ សម្រាប់រថយន្ត កែច្នៃខុសបច្ចេកទេស! សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វិធានការទប់ស្តាត់យានយន្តកែច្នៃខុសបច្ចេកទេស និងដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់  ។  ឯកសារជាទម្រង់ PDF: goo.gl/LjBwTH