សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ឯ.ឧ. ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល កំពុងត្រួតពិនិត្យ ការអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍ លើមហាវិថីនព្រះរោត្តម និងមហាវិថីព្រះសុរាម្រិត នាយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

YouTube Preview Image