សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស របស់ក្រុមចម្រុះខេត្តបាត់ដំបង

លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស របស់ក្រុមចម្រុះខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រួមមាន
-ពិនិត្យយានយន្តសរុបចំនួន ១៦៤ គ្រឿង.
-រកឃើញយានយន្តកែច្នៃសរុបចំនួន ១២ គ្រឿង.(៧%)
-ធ្វើការកាត់ទ្រុងនៅនឹងកន្លែងចំនួន ៣ គ្រឿង.
-ម្ចាស់សុំធ្វើកិច្ចសន្យាកាត់ទ្រុងដោយខ្លួនឯងចំនួន ០៩ គ្រឿង.
-ប៉ូលីសចេញបណ្ណផាកពិន័យបទល្មើសចំនួន ១១ សន្លឹក។