សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

លទ្ឋផលស្តីពីការត្រួតពិនិត្យយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស ខេត្តបាត់ដំបង

ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួនដូចខាងក្រោម÷
-ត្រួតពិនិត្យរថយន្តសរុបចំនួន ២៦១ គ្រឿង
-ចាប់បានរថយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន ១៩ គ្រឿង
-ធ្វើការកាត់ទ្រុងនៅនឺងកន្លែងចំនួន ១០ គ្រឿង (តូច=២ គ្រឿង)
-ម្ចាស់សុំធ្វើកិច្ចសន្យាកាត់ទ្រុងដោយខ្លួនឯងចំនួន ៩ គ្រឿង ។