សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

សកម្មភាពក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណ:បច្ចេកទេស

សកម្មភាពក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណ:បច្ចេកទេស និងទប់ស្កាត់រថយន្តធំចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥-១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ បានចំនួន ៧លើក ដោយត្រួតពិនិត្យរថយន្តបានចំនួន ៥៥០គ្រឿង ធ្វើការកាត់ទ្រុងបានចំនួន ៩គ្រឿង។