សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោយពីបញ្ចប់ការងារលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចុះអនុវត្តការងារប្រែមលើកន្លែងទើបជួសជុលរួចត្រង់ PK ១០៦ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤ ។