សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី ៣២ នៃគម្រោងតម្លើងភ្លើងស្តុបចំនួន ១០០ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ បានប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី ៣២ នៃគម្រោងតម្លើងភ្លើងស្តុបចំនួន ១០០ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
ក្នុងពេលរង់ចាំបព្ចាប់ការភ្ជាប់បណ្តាញភ្លើងស្តុបទាំងអស់ជាប្រព័ន្ឋមកបន្ទប់បញ្ជាត្រួតពិនិត្យរួម ភ្លើងស្តុបថ្មីនឹងដាក់អោយដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ននៅចុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧នេះ។