សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ត្រួតពិនិត្យលក្ខណះបច្ចេកទេសយានយន្តចល័ត

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណះបច្ចេកទេសយានយន្តចល័ត បានទៅដល់ ខេត្តកំពង់ធំហើយ! សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត រួសរាន់យកយានយន្តខ្លួនទៅទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ។