សមាគមន៌

ផែនទីបណ្តាញផ្លូវ

 

ដំណឹងល្អ! គ្មានចំណាយក្រៅផ្លូវការ ចំណេញពេលវេលា ពីគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ លោកអ្នកអាច ៖  ១- ចុះបញ្ជីយានជំនិះដោយខ្លួនឯង ឬនៅហាងលក់យានជំនិះ តាមរយៈគេហទំព័រ  https://vehicle.mpwt.gov.kh  ២- ណាត់កាលវិភាគត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ តាមរយៈគេហទំព័រ  https://techinspection.mpwt.gov.kh ៣- ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងយកបណ្ណបើកបរយានយន្ត តាមរយៈគេហទំព័រ https://driverlicense.mpwt.gov.kh   ៤-ត្រូវការជំនួយក្នុងការរៀនទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ? ទាញយកកម្មវិធីពី App Store និង Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះ និងតាមរយៈគេហទំព័រ https://dr.mpwt.gov.kh ។